หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-11-18
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งพิเศษ/2563  
โดยมีวาระสำคัญ เช่น (ร่าง) ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนระบบคลังหน่วยกิต
และการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับหน่วยกิตเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.