หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-11-16
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ
จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น. 
เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work shop) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต