หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-11-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 13.00 น. เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work shop) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต