หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-11-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 18.00 น. ในการมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 และร่วมดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work shop ) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต