หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(50)/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-11-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8(50)/2563  
โดยมีวาระสำคัญ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร Non degree เพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 
ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนระบบคลังหน่วยกิต และการประเมินผลการศึกษา
ตามข้อบังคับหน่วยกิตพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.