หัวข้อข่าว : ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2(5)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-03-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(5)/2560 โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญอาทิ บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อนุมัติวันที่ 14 มีนาคม 2560)
บัญชีสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายงานความประพฤติของนักศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (กองพัฒนานักศึกษา)
ในวันอังคาร ที่ 14  มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย