หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-11-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มวิชา คือ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ภาษาและวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.