หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(49)/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-10-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2563  
โดยมีวาระสำคัญ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย
คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  แผนการรับและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System: TCAS
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.