หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าว ณ วันที่ : 2020-08-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปี 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 
ดำเนินการประชุมจากนโยบายอธิการบดีสู่การปฎิบัติ และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
นำเสนอหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และสถิติการรับนักศึกษาย้อนหลัง 
ในช่วงท้ายคณบดี ประธานหลักสูตรต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่แนวทางปฏิบัติร่วมกัน ฯลฯ  
ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563