หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
ข่าว ณ วันที่ : 2020-08-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้การต้อนรับ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ที่ปรึกษาสำนักกิจการพิเศษ ประธานกรรมการและดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการตรวจติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน  
(suan dusit University Quality Assurance SDU QA) ประจำปีการศึกษา 2562 
ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม room 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต