หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-08-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5(47)/2563  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ข้อมูลการจัดการห้องเรียนแบบ New Normal ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 AEC ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย (On-line, On-site and On Air)
แนวทางการจัดทำแผนเชิงรุก และหาวิธีการ/ แนวทาง การรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.