หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-06-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4(50)/2563
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น นําเสนอระบบการตรวจสอบการศึกษา (Education Verification)รายงานจํานวนการรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 สรุปการอบรมออนไลน์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในระบบ SDU QA ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยสํานักบริหารกลยุทธ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต