หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษารายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-07-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (AEC)
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (AEC)
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต