หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-07-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(46)/2563  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ข้อมูลการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 AEC ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
การขออนุมัติยกเว้นการจำแนกสถานภาพนักศึกษารอพินิจ / พ้นสภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.