หัวข้อข่าว : ประชุมการปรับปรุงระบบ academic เพื่อรองรับการคืนเงินและลดค่าบำรุงการศึกษา ของ1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-07-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองคลังร่วมประชุมการปรับปรุงระบบ academic
เพื่อรองรับการคืนเงินและลดค่าบำรุงการศึกษา ของ1/2563
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น.