หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-06-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3(45)/2563  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แผนการจัดเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 (คณบดีทุกคณะ/ โรงเรียน) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 
ผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.