หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-02-26
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม 
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปจำนวนผู้ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 224 คน 
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์