หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-02-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 
โดยมี ผศ.ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม 
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น อนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อนุมัติวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 19 คน
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย