หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-29
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1/2563
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปจำนวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
รายงานการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วย OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต