หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-02-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2563  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
Digital Literacy Certificate:IC3 และการทดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา 
Common European Framework of Reference for Languages ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.