หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-29
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม 
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปจำนวนผู้ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 805 คน 
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ