หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-16
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1(43)/2563  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิชาการและประเด็นอื่นๆ 
แนวทางการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต  
นโยบายการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ.2556
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม  2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.