หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด โดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.15 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย