หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563
รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.45 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย