หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563
รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
วันพุธที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 15.15 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย