หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ความเป็นสวนดุสิต
วันพุธที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย