หัวข้อข่าว : บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเชิญจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้ความรู้แก่นักศึกษา รหัส 59
ข่าว ณ วันที่ : 2017-02-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเชิญจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา    
ให้ความรู้แก่นักศึกษา รหัส 59 เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
โดย นางสาวจิตราพร  จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และนายณัฐวุฒิ  ตันมณี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
ในการประชุมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้อง 117032 อาคาร 11 ชั้น 7