หัวข้อข่าว : เรื่อง ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559
ครั้งที่1(1)/2563รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดีโดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี วันอังคารที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย