หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2020-01-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 (SDU Professional Standards for Faculties) SDUPSF Cohort#2" การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร และฝึกการเขียน RAP Writing Retreat
โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ (SFHEA) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
วิทยากรได้รับเกียรติโดย Dr.Mark Meadows (FHEA) Liverpoor John Moores University 
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส