หัวข้อข่าว : ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(4)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-02-22
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(4)/2560 โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญอาทิ กิจกรรมวิชาการเดือนมีนาคม 2560 ขั้นตอนการอนุมัติสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติการให้ปริญญา 
กำหนดการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (AEC) บัญชีสรุปจำนวนและรายชื่ออนุมัติผ้าสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในวันพุธ ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ