หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-12-20
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การติดตามภาพรวมข้อมูลการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562 (AEC) 
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย