หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาสังคมอารยชน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-12-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 รายวิชาสังคมอารยชน
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การติดตามภาพรวมข้อมูลการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562 (AEC) 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย