หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีครั้งที่ 2(10)/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
ข่าว ณ วันที่ : 2017-02-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญอาทิ กิจกรรมวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (AEC)
ช่องทางการบริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ การหารือการให้บริการวิชาการในระดับพื้นที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
ณ ห้องประชุมลิขิต1  โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น.