หัวข้อข่าว : การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
ข่าว ณ วันที่ : 2017-02-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
โดยมีคณาจารย์จากคณะ/โรงเรียน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วม 100 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560