หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
ข่าว ณ วันที่ : 2017-01-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2559 โดยมีวาระสำคัญอาทิ
กิจกรรมวิชาการเดือนมกราคม 2560  แผนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 
สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมลิขิต1  โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.