หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ข่าว ณ วันที่ : 2016-07-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารสำนักวิทยบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชชา ฉิมพลี เป็นประธานการตรวจประเมิน  อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ อาจารย์สุภาภรณ์  สมไพบูลย์ เป็นกรรมการการตรวจประเมิน และนางสาวรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี เป็นเลขานุการ