หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 -12.00 น.
ข่าว ณ วันที่ : 2016-11-15
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2559 โดยมีวาระสำคัญอาทิ
สรุปภาระงานสอนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (AEC) 
แผนการเปิดรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (F) หรือยกเลิกรายวิชา (W)

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น.