หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-11-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 
โดยมีวาระสำคัญอาทิ การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (General Education Curriculum Mapping) ฯลฯ 
 ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น.