หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


มสด.จัดโครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561