หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -16.00 น
ข่าว ณ วันที่ : 2016-11-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2559 โดยมีวาระสำคัญอาทิสรุปภาระงานสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปิดภาคการศึกษา 16 มกราคม 2560 (ระบบ AEC) และ สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เปิดภาคการศึกษา 16 มกราคม 2560 (ระบบ AEC)  
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น.