หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-12
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในหัวข้อ KMUTT Professional Standards Framework for teaching and supporting learning 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561