หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาสังคมอารยชน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-12
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559
รายวิชาสังคมอารยชน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว และคณะ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต