หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-12
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วๆไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559
รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์  และคณะ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต