หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด โดยอาจารย์ขวัญหทัย เชิดชู และคณะ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต