หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน โดยอาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ และคณะ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม Suandusit the Open ห้อง Lecture room
ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต