หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/โรงเรียน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมพร้อมบรรยาย เกี่ยวกับการกำกับมาตรฐานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การดำเนินงานตามกิจกรรมวิชาการและระเบียบ ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต