หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6(26)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-06-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 6(26)/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายงานการดำเนินการจัดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาขาดสอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระบบ AEC เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต