หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่) สำหรับนักศึกษารหัส 61
ข่าว ณ วันที่ : 2018-05-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ประชุมคณะทำงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่) สำหรับนักศึกษารหัส 61 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561)
เพื่อหารือที่ประชุมในภาพรวมการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น การประกาศตารางเรียน-ตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  การจัดการห้องเรียนในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร
การจัดสรรทีมผู้รับผิดชอบตอนเรียนเพื่อประสานงาน อาจารย์และนักศึกษาประจำตอนเรียน 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต