หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4(24)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-04-26
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4(24)/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล 
(DIGITALSTRATEGIES FOR HIGHER EDUCATION:ENHANCING TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT) 
การเสนอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เพชรเพื่องฟ้าขจร ประจำปี 2561
เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต