หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนติด F หรือ W และยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ข่าว ณ วันที่ : 2016-10-26
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนติด F หรือ W และยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข โดยมีดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

มีวาระสำคัญดังนี้ เรื่องการหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเพื่อร่วมกันวางแผนการเรียนให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรต่อไป     

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (ถนนสุโขทัย) ห้องประชุมชั้น ๕ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.